Nota legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, EL PALAU VELL RESTAURANT SL li informa que és titular del website WWW.ELPALAUVELL.COM. D’acord amb l’exigència del artıcul 10 de la citada Llei, EL PALAU VELL RESTAURANT SL informa de les següentsdades: El titular d’aquesta pagina web és EL PALAU VELL RESTAURANT SL, amb CIF B61511333 i domicili social en EL PALAU VELL RESTAURANT SL; CTRA EL PALAU VELL 6, 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA inscrita en el Registre Mercantil en el tom 30263, foli 106, fulla B170414. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és .

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website del PALAU VELL RESTAURANT SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les paginas del PALAU VELL RESTAURANT SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment.

Les paginas web del PALAU VELL RESTAURANT SL proporcionen gran diversitat d’informació,serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correctedel website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos pel PALAU VELL RESTAURANT SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li de a les claus d’accés que hagi obtingut amb l’emplenament dels formularis.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes pel PALAU VELL RESTAURANT SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre publico, o que de qualsevol altra manera puguin suposarlesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLITICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

EL PALAU VELL RESTAURANT SL no es fa responsable del contingut de les paginas web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres paginas de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantís la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de paginas alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà de EL PALAU VELL RESTAURANT SL declara haver adoptat totes les mesures necessàriesper evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves paginas web. En conseqüència, EL PALAU VELL RESTAURANT SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals donen ̃us que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

EL PALAU VELL RESTAURANT SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

EL PALAU VELL RESTAURANT SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, EL PALAU VELL RESTAURANT SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l’accés a la website del PALAU VELL RESTAURANT SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EL PALAU VELL RESTAURANT SL informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats en els seus paginas, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del PALAU VELL RESTAURANT SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, EL PALAU VELL RESTAURANT SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça EL PALAU VELL RESTAURANT SL; CTRA EL PALAU VELL 6, 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estatmodificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, al PALAU VELL RESTAURANT SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació publica i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves p ́aginas web sense el consentiment exprés del PALAU VELL RESTAURANT SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACION APLICABLE I JURISDICCIÓ

EL PALAU VELL RESTAURANT SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves paginas web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i EL PALAU VELL RESTAURANT SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i EL PALAU VELL RESTAURANT SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de SANT ANDREU DE LA BARCA.